Εργαστήριo Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Ντραγκάνα Νικίτοβιτς, Ph.D., ERT
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
e-mail: nikitovic@uoc.gr
γραφείο: 2810 39 4557
εργαστήριο: 2810 39 4735
Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα Ιστολογίας - Εμβρυολογίας


1994-1997: Από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνιολογίας, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 1995) για την «Κακόηθες μεσοθηλίωμα. Βιοχημική και ανοσολογική μελέτη των μεμβρανικών και εξωκυττάριων πρωτεογλυκανών που σχετίζονται με την δράση παραγόντων ανάπτυξης με πιθανή εφαρμογή των στη διάγνωση της νόσου ». Ποσό χρηματοδότησης 8.000.000 δρχ (Συνεργασία στο πρόγραμμα Γεώργιος Τζανακάκης)

2001-2003: Χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνιολογίας, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2001) για την «Καρκίνος μαστού. Μελέτη της δράσης του αναστολέα της αρωματάσης λετροζόλη και των βιολογικά δραστικών μορίων του εξωκυττάριου χώρου στην λειτουργική διήθηση και μετάσταση του πρώιμου ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του μαστού ». Ποσό χρηματοδότησης 112.692 € (Συνεργασία στο πρόγραμμα Γεώργιος Τζανακάκης).

2003-2007: Χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνιολογίας, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003, κωδικός έργου 03ΕΔ 792) για την «Αξιολόγηση νέων μορίων ως στόχους θεραπευτικής παρέμβασης στον καρκίνο του παχέως εντέρου : ανάλυση του προφίλ έκφρασης και γλυκοζυλίωσης των πρωτεογλυκανών και αξιολόγηση της επίδρασής τους στον καρκινικό φαινότυπο ». Ποσό 56.000 € (Προσωπικό πρόγραμμα Γεώργιος Τζανακάκης).

2005-2007: Χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνιολογίας, Πρόγραμμα Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΕΟΠ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, κωδικός έργου ΚΑ 2089) για την «Μελέτη της δράσης των TGF-b2, PDGF-BB, και bFGF στη βιοσύνθεση μεμβρανικών και εκκρινόμενων πρωτεογλυκανών στο ινοσάρκωμα του ανθρώπου ». Ποσό 50.000 € (Προσωπικό πρόγραμμα Γεώργιος Τζανακάκης).

2005-2007: Χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνιολογίας, Πρόγραμμα Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια (ΕΕΟΠ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, κωδικός έργου ΚΑ 2093) για την «Αξιολόγηση πρωτεϊνών εμπλεκομένων στην ομοιόσταση HDL/LDL και διαφοροποίηση των μακροφάγων σε αφρώδη κύτταρα, ως προγνωστικοί δείκτες αθηρωσκλήρυνσης ». Ποσό 50.000 € (Συνεργασία στο πρόγραμμα Γεώργιος Τζανακάκης).

2008: Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Transmediterranean endoscopic and anatomic surgical training”στο πλαίσιο του Tempous IV (145491-Tempus-2008 FR-JPCR) που χρηματοδοτείται από E.U με 1.027.082 ευρώ (Συμμετοχή Γεώργιος Τζανακάκης)

2011-2014: Συμμετοχή στο Seven Framework Programme Cooperation NMP Theme Call identifier: FP-NMP-2011-Large 5 Part B of the proposal. Proposal Full Title “Extended shelf-life biopolymers fr sustainable nd multifunctional food packaging solutions”. Proposal Acronym NanoBarrier Type of Funding Scheme Large-Scale integrating collaborative project. Work Programme Topics Addressed NMP-2011.1.1-1 Smart and multifunctional packaging concepts using nanotechnology. Grant Agreement No 280759. Χρηματοδοτείτε από E.U με 768.225 ευρώ (Συμμετοχή Γεώργιος Τζανακάκης)

2012-2015: Υπουργείο Παιδείας Δια Βιου Μάθησης Και Θρησκευμάτων. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ, κωδικός έργου D 551- Πανεπιστήμιο Πατρών - Συμβολή της ενδοκυττάριας επικοινωνίας των ERα/β με τους EGF-R και IGF-R στην ανάπτυξη και πρόοδο του καρκίνου του μαστού: Λειτουργικές ιδιότητες κυττάρων, έκφραση Βιοδραστικών μορίων και επαγωγή ΕΜΤ». Ποσό 600.000 € (Συμμετοχή Γεώργιος Τζανακάκης, Ντράγκανα Νικίτοβιτς).

2013-2014: Υπουργείο Παιδείας Δια Βιου Μάθησης Και Θρησκευμάτων. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση Δια Βιου Μάθηση ΑΕΙ Για Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ” με κωδικό 07.08.73.12.01 Θεματική Ενότητα: Ιατρική-Φαρμακευτική-Βιοτεχνολογία. Τίτλος πρότασης «Σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την Ιατρική του 21ου αιώνα». Κωδικός: 144 16 1.5 2 Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ποσό χρηματοδότησης του προγράμματος: 250.000 € (Υπεύθυνος Πράξης Γεώργιος Τζανακάκης, Συμμετοχή Ντράγκανα Νικίτοβιτς).

2014-2015: Consorzio Milano Ricerche, Ιταλίας για την μελέτη: “Measurement of changes in hyaluronan metabolism of keratinocytes following exposure to the contact allergens DNCB and PPD.” KA: 4237. 2.400 €. (Υπεύθυνη Ντράγκανα Νικίτοβιτς)

2016-2017: Ειδικός Λογαριασμός Παν/μιου Κρήτης (μικρού μεγέθους ΙΙ): “The role of hyaluronan in the activation of keratinocytes by contact allergens.” KA: 4438. 1.500 €. (Υπεύθυνη Ντράγκανα Νικίτοβιτς)

2016-2017: Ειδικός Λογαριασμός Παν/μιου Κρήτης (μικρού μεγέθους ΙΙ): “The role of low molecular weight hyaluronan and Toll like receptors in the activation of keratinocytes by contact allergens.” KA: 4569. 1.500 €. (Υπεύθυνη Ντράγκανα Νικίτοβιτς)

2016-2018: ERA.NET Rus Plus grant: “Nanoparticles for Brain Use, Diagnostic and Ophthalmological Applications” (ID # 169, NABUCO). Ποσό 200.000 €. (Συμμετοχή Ντράγκανα Νικίτοβιτς)

2017-2019: Ειδικός Λογαριασμός Παν/μιου Κρήτης (μεγάλου μεγέθους Α): “Dissecting the role of hyaluronan and Toll Like Receptor (TLR) signaling in sterile skin inflammation: new roles for ancient gatekeepers of the immune system.” KA: 4715. 15.000 €. (Υπεύθυνη Ντράγκανα Νικίτοβιτς)

2019-2023: Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets - CA18103. (Συμμετοχή-Τακτικό μέλος Γεώργιος Τζανακάκης, Ντράγκανα Νικίτοβιτς)

2019-2020: Ειδικός Λογαριασμός Παν/μιου Κρήτης (μεγάλου μεγέθους Β): “RHAMM, a novel regulator of Wnt/β-catenin signaling in cancer-implication for targeted therapy” KA: 10333. 10.000 €. (Υπεύθυνη Ντράγκανα Νικίτοβιτς)

2018-2022: Ειδικός Λογαριασμός Παν/μιου Κρήτης: “Ο ρόλος των αυξητικών παραγόντων και μορίων του εξωκυττάριου χώρου στους όγκους μεσεγχυματικής προέλευσης.” KA: 10028. 40.000 €. (Υπεύθυνη Ντράγκανα Νικίτοβιτς)

2020-2022: Ειδικός Λογαριασμός Παν/μιου Κρήτης (μεγάλου μεγέθους Α): “The role of small leucine proteoglycans (SLRPs), biglycan and decorin in osteosarcoma autophagy- dissecting the Janus-faces of cancer cell death processes.” KA: 15.000 €. (Υπεύθυνη Ντράγκανα Νικίτοβιτς)INNOvation with GLYcans
Faculty of Medicine, University of Crete
Hybrid Symposium
27-29 September
Heraklion, Greece & Zoom Platform
Poster, Timetable
Special Issue
"Exploring the Multifaceted Roles of Glycosaminoglycans (GAGs) - New Advances and Further Challenges"
Editors
Dr. Dragana Nikitovic
Dr. Serge Perez
Website

Special Issue
"The Role of Extracellular Matrix in Cancer Development and Progression"
Editors
Professor George Tzanakakis
Professor Dragana Nikitovic
Website


ανάπτυξη από Kalohr
Ιανουάριος 2020